รายละเอียดข่าว

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 86 ราย
Created by host on 11/11/2558 1:38:29คำสั่งที่ 1850/2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 86 ราย 

 คำสั่งที่ 1850/2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 

print
rating
  Comments