รายละเอียดข่าว

ครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มมิตรผล
Created by host on 11/11/2558 1:18:47

โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (In-Company Trainers Training) รุ่นที่ ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผล สิงห์บุรี


โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (In-Company Trainers Training)  
โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และ กลุ่มมิตรผล

                   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมกับกลุ่มมิตรผล จัดโครงการพัฒนา    ครูฝึกในสถานประกอบการ (In-Company Trainers Training) รุ่นที่ 1 ณ โรงงานน้ำตาลมิตรผล สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งระยะเวลาดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2558 และระยะที่ 2 วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2558 โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้ ใช้หลักสูตรการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (30 ชั่วโมง) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูฝึกในสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝึกอาชีพ กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี และการประเมินผลการฝึกอาชีพได้อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน ทั้งนี้ มีบุคลากรของโรงงานน้ำตาลมิตรผลที่จะต้องทำหน้าที่ครูฝึกในเขตพื้นที่ภาคกลาง เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้นจำนวน 30 คน

ารดำเนินการพัฒนา ในรุ่นที่ 1 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 โดย ผอ.ปัทมา  วีระวานิช  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ครูฝึกในสถานประกอบการที่เข้ารับการพัฒนา โดยมีคุณสุรชัย  วิเชียรปราการ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานโรงงาน (ภาคกลาง) และคุณชุลี นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการประจำกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร ให้การต้อนรับ

                   

print
rating
  Comments