รายละเอียดข่าว(สวพ.)

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559 ภาคกลางและตะวันออก
Created by host on 11/11/2558 2:12:20

     นายชัยมงคล  เสนาสุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “ก้าวไกลพัฒนาบนเส้นทางสายอาชีวศึกษา” ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559 ภาคกลางและตะวันออก ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของอาจารย์และนักศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ นำโดย รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัย ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ประธานกรรมการสาขาการศึกษา และคณะ เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ และ แนวทาง   การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ไปสู่ความสำเร็จแก่อาจารย์และนักศึกษาผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน


print
rating