News Details

รายละเอียดข่าว

Visit vocation Rmw.st.
Created by host on 27/9/2558 17:04:43

พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)และให้คำแนะนำในการจัดการด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบาย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความพึงพอใจกับการทำงานของ สอศ.ที่ผ่านมาว่า ทำงานได้ครอบคลุมรอบด้าน แต่ก็ได้แนะนำและให้ความคิดเห็นเพิ่มเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ให้ สอศ. เร่งดำเนินการในเรื่องรายละเอียดของตัวเลขกำลังคนสาขาที่เป็นความต้องการของภาคเศรษฐกิจ จะได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตนักเรียน นักศึกษาอาชีวะรองรับได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังกำชับในเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักศึกษาว่าต้องจัดซื้อให้ได้ของที่ดี มีคุณภาพ และให้ดำเนินการด้วยวิธีการที่ถูกต้อง สำหรับปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น ให้ สอศ. ช่วยคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและรีบแก้ปัญหาให้ตรงจุด นำการศึกษาทวิภาคีมาใช้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และดึงนักเรียน นักศึกษาอาชีวะให้ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ทั้งนี้การดำเนินงานทุกอย่างต้องทำแผนให้ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนให้มากขึ้นด้วย


         พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และให้คำแนะนำในการจัดการด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบาย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความพึงพอใจกับการทำงานของ สอศ.ที่ผ่านมาว่า ทำงานได้ครอบคลุมรอบด้าน แต่ก็ได้แนะนำและให้ความคิดเห็นเพิ่มเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่ให้ สอศ. เร่งดำเนินการในเรื่องรายละเอียดของตัวเลขกำลังคนสาขาที่เป็นความต้องการของภาคเศรษฐกิจ จะได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตนักเรียน นักศึกษาอาชีวะรองรับได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังกำชับในเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักศึกษาว่าต้องจัดซื้อให้ได้ของที่ดี มีคุณภาพ และให้ดำเนินการด้วยวิธีการที่ถูกต้อง สำหรับปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น ให้ สอศ. ช่วยคิดวิเคราะห์หาสาเหตุและรีบแก้ปัญหาให้ตรงจุด นำการศึกษาทวิภาคีมาใช้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และดึงนักเรียน นักศึกษาอาชีวะให้ร่วมกันทำกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ทั้งนี้การดำเนินงานทุกอย่างต้องทำแผนให้ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนให้มากขึ้นด้วย

                                                                                                          กลุ่มประชาสัมพันธ์  25 กันยายน 2558

 

print
Sort by:

หน่วยงานภายใน สอศ.

ตราสัญลักษณ์ สอศ.

เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel
ลิขสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Tel. 0-2281-5555  Fax. 0-2282-0855

ติดต่อผู้ดูแลระบบ: Phanee-77@hotmail.com

Level Double-A conformance,
W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 ipv6 ready