รายละเอียดข่าว

จ้างทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานรายวิชาเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนรู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานรายวิชาเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนรู้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Created by ppadmin on 15/9/2558 10:45:56

1.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานรายวิชาเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.  เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 008/2558 การจ้างทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานรายวิชาเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนรู้

3.  คุณลักษณะเฉพาะ การจ้างทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานรายวิชาเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนรู้


1.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานรายวิชาเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.  เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 008/2558 การจ้างทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานรายวิชาเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนรู้

3.  คุณลักษณะเฉพาะ การจ้างทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานรายวิชาเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนรู้

print
Attached Files
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานรายวิชาเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 008/2558 การจ้างทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานรายวิชาเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนรู้
คุณลักษณะเฉพาะ การจ้างทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานรายวิชาเพื่อการเทียบโอนผลการเรียนรู้