รายละเอียดข่าว

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างของสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างของสถานศึกษา จำนวน 8 แห่ง
Created by ppadmin on 28/7/2557 18:19:11

1. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน

2. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะรูวัสดุนำไฟฟ้าชุบแข็งพร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานแบบความเที่ยงตรงสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้า

4. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

5. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุแผนกวิชาการพิมพ์ จำนวน 10 รายการ (วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี)

6. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

7. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขที่ 006/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

8. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขที่ 005/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

9. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาซื้อ ระบบความปลอดภัยเครือข่ายของการสื่อสารระบบสาย และไร้สาย

10. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาซื้อ ระบบประชาสัมพันธ์ และระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่าย Network

11. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุง จำนวน 4 รายการ (วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี)
1. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน

2. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะรูวัสดุนำไฟฟ้าชุบแข็งพร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานแบบความเที่ยงตรงสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้า

4. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

5. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุแผนกวิชาการพิมพ์ จำนวน 10 รายการ (วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี)

6. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

7. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขที่ 006/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

8. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขที่ 005/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

9. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาซื้อ ระบบความปลอดภัยเครือข่ายของการสื่อสารระบบสาย และไร้สาย

10. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาซื้อ ระบบประชาสัมพันธ์ และระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่าย Network

11. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุง จำนวน 4 รายการ (วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี)

 

 

print
Attached Files
1. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน
2. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะรูวัสดุนำไฟฟ้าชุบแข็งพร้อมอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานแบบความเที่ยงตรงสูง ด้วยวิธีกา
3. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกช่างไฟฟ้า
4. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีการ
5. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุแผนกวิชาการพิมพ์ จำนวน 10 รายการ (วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี)
6. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
7. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขที่ 006/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
8. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขที่ 005/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
9. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาซื้อ ระบบความปลอดภัยเครือข่ายของการสื่อสารระบบสาย และไร้สาย
10. ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาซื้อ ระบบประชาสัมพันธ์ และระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่าย Network
11. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุง จำนวน 4 รายการ (วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี)