รายละเอียดข่าว

ประกาศสอบราคาจ้างของสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง

ประกาศสอบราคาจ้างของสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง
Created by ppadmin on 21/7/2557 15:46:22

1. ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบางนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 4) (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)

3. ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบางนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Mini English Program (MEP)

4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 15 เครื่อง ครั้งที่ 3


1. ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบางนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 4) (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)

3. ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบางนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Mini English Program (MEP)

4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 15 เครื่อง ครั้งที่ 3

 

print
Attached Files
1. ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบางนา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 4) (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
3. ประกาศวิทยาลัยพณิชยการบางนา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Mini English Program (MEP)
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 15 เครื่อง ครั้งที่ 3