รายละเอียดข่าว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา จำนวน 5 แห่ง
Created by ppadmin on 18/7/2557 14:38:27

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์    พร้อมจอมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 15 เครื่อง (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี)

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุทาสีพื้น 14 รายการ (วิทยาลัยเทคนิคระยอง)

3.  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขที่ 004/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์

4. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์


1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์    พร้อมจอมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 15 เครื่อง (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี)

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุทาสีพื้น 14 รายการ (วิทยาลัยเทคนิคระยอง)

3.  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขที่ 004/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์

4. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

print
Attached Files
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 15 เครื่อง (วิ
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุทาสีพื้น 14 รายการ (วิทยาลัยเทคนิคระยอง)
3. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขที่ 004/2557 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์
4. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์