รายละเอียดข่าว

ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens (ครั้งที่ 2)ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens (ครั้งที่ 2)ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
Created by ppadmin on 17/3/2557 10:13:47

ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens (ครั้งที่ 2)


ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens (ครั้งที่ 2)print