รายละเอียดข่าว

ประกาศเชิญชวนให้ผู้ในใจเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร

ประกาศเชิญชวนให้ผู้ในใจเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
Created by ppadmin on 6/2/2557 14:53:37


1. เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (คร้ังที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.        2557

2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2557 ชุดฝึกปฏิบัติการไฟฟ้ายานยนต์ชั้นสูง1. เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (คร้ังที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2557 ชุดฝึกปฏิบัติการไฟฟ้ายานยนต์ชั้นสูง

print