รายละเอียดข่าว

อาชีวะไทย-เยอรมันฝึกปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

อาชีวะไทย-เยอรมันฝึกปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี
Created by host on 8/11/2558 23:14:11

อาชีวะไทย-เยอรมันฝึกปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (German-Thai Dual Excellence Education : GTDEE) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน (Teach the Teacher : Project-based Teaching Method) แก่ครูอาชีวศึกษาในสังกัด สอศ. ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 


 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย ดำเนินโครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (German-Thai Dual Excellence Education : GTDEE) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน (Teach the Teacher : Project-based Teaching Method) แก่ครูอาชีวศึกษาในสังกัด สอศ. ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน (Teach the Teacher : Project-based Teaching Method) ในครั้งนี้ใช้หัวข้อการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน   ขาเทียม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมันเป็นผู้สอน เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม          3D พริ้นเตอร์  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังมีบทบาทอย่างมากในขณะนี้ เพื่อใช้ในการเขียนแผนการสอน โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถที่จะพิมพ์ชิ้นส่วนขาเทียมขึ้นมาได้ในเวลาไม่นาน นับเป็นความก้าวหน้าของสาขาวิชาเทคนิคการผลิตแบบใหม่ ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องทางกายในจุดต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น และช่วยให้ครูอาชีวศึกษาได้พัฒนาต่อยอดความรู้ของตนต่อไป และสอดคล้องกับหลักสูตรเชิงสมรรถนะตามหลักสูตรใหม่ของ สอศ. ปี พ.ศ. 2557 ด้วย


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานครั้งนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนโครงงานขาเทียม ซึ่งในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี ตามรูปแบบของเยอรมัน จะเน้นที่การทำงานร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัย สถานประกอบการ โดยมีการนำการเรียนการสอนด้วยโครงงาน มาใช้เป็นตัวเชื่อม เพื่อให้วิทยาลัยและสถานประกอบการได้ออกแบบวัตถุประสงค์และเนื้อหารการเรียนรู้ร่วมกัน ให้สอดคล้อง       ทั้งภาคทฤษฏีและเชิงปฏิบัติ เพื่อเป็นสื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ต้องการถ่ายทอด และทักษะที่ต้องการสร้างขึ้น เพื่อพัฒนานักศึกษาไปสู่กำลังคน ตามที่สถานประกอบการต้องการ

     ////////////////////////////////////////////                                                                                                                                                                             กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ./ 30 ตุลาคม 2558 

 


print