รายละเอียดข่าว

ประกวดราคา/สอบราคาซื้อของสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง

ประกวดราคา/สอบราคาซื้อของสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง
Created by ppadmin on 3/8/2556 13:30:49

ประกวดราคา/สอบราคาซื้อของสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง


1. การจัดซื้อชุดปฏิบัติการและสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดการงานเอกสารในองค์กร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพแกลง

2. สอบราคาซื้อโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและสอบราคาซื้อโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

3. สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 74 รายการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

4. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือจัดทำสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 11 รายการ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 11 รายการ 

print
Attached Files
จัดซื้อชุดปฏิบัติการและสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดการงานเอกสารในองค์กร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 74 รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือจัดทำสื่อวีดีทัศน์ จำนวน 11 รายการ