รายละเอียดข่าว

ประกาศสอบราคาซื้อ/จ้างของสถานศึกษา

ประกาศสอบราคาซื้อ/จ้างของสถานศึกษา
Created by ppadmin on 2/7/2556 14:56:38

ประกาศสอบราคาซื้อ/จ้างของสถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี


1. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 74 รายการ

2. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดวัชพืช

4. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

5. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

6. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุมอาคารกิจกรรม (ครั้งที่ 2)

print
Attached Files
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สอบราคาซื้อวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 74 รายการ
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท สอบราคาซื้อปุ๋ยเคมีและเคมีกำจัดวัชพืช
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุมอาคารกิจกรรม (ครั้งที่ 2)