แผนภูมิสถานศึกษา

แผนภูมิสถานศึกษา
 • แผนภูมิสถานศึกษา
  • คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
  • คณะกรรมการสถานศึกษา
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  • ฝ่ายบริหารทรัพยากร

   • งานบริหารทั่วไป
   • งานบุคลากร
   • งานการเงิน
   • งานการบัญชี
   • งานพัสดุ
   • งานอาคารสถานที่
   • งานทะเบียน
   • งานประชาสัมพันธ์
   • ฝ่ายวิชาการ

    • แผนกวิชา
    • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    • งานวัดผลและประเมินผล
    • งานวิทยบริการและห้องสมุด
    • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
    • งานสื่อการเรียนการสอน
  • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

   • งานวางแผนและงบประมาณ
   • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   • งานความร่วมมือ
   • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
   • งานประกันสุขภาพและมาตรฐานการศึกษา
   • งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
  • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

   • งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
   • งานครูที่ปรึกษา
   • งานปกครอง
   • งานแนะนำอาชีพและการจัดหางาน
   • งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
   • งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน