รายชื่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา


 
นายอนุสรณ์  แสงนิ่มนวล
ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
 
  คณะกรรมการโดยตำแหน่ง    
 
รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
 
นายกมล  รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
รองศาสตราจารย์  ดร.พินิติ รตะนานุกูล
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
นายสมศักด์ โชติรัตนะศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
นายดิสทัต โหตระกิจย์
รองเลขาธิการฯ (รักษาราชการแทน)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
 

คณะกรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
  นายถาวร  ชลัษเฐียร
         ผู้แทนองค์กรเอกชน        
       นายอรรถการ  ตฤษณารังสี
          ผู้แทนองค์กรเอกชน          
     พลตรีหญิง กฤติยา  บัวหลวงงาม
         ผู้แทนองค์กรเอกชน       
 
นายสุนทร  ทองใส
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
รศ.มงคล  มงคลวงศ์โรจน์
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
  
นายเกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุวรรณี คำมั่น
นางสุวรรณณี คำมั่น
 
นางศรินทร์ทิพย์  แทนธานี
นายจรูญ ชูลาภ
นางศรีวิการ์  เมฆธวัชชัยกุล      
 
นายเฉลิมศักดิ์  นามเชียงใต้
 
นางศิริพรรณ  ชุมนุม
 
นายณัฐวุฒิ  สกุลพานิช
 
นายสมเกียรติ ชอบผล
 
 นายประสาน  ประวัติรุ่งเรือง       
 
นายสมบูรณ์  ศรีพัฒนาวัฒน์         
 
   นายเร็วจริง  รัตนวิชา           
 
นายเสนอ  จันทรา
 
นายวิบูลย์  กรมดิษฐ์
 
นายอินทร์  จันทร์เจริญ
นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ
 

นายเอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์
 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการและเลขานุการ