รายละเอียดข่าว

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ไทย)

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ไทย)
Created by host on 17/9/2558 11:03:43

ข่าว :: นิทานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คลิก!!


ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ข่าว :: นิทานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คลิก!!

ผลงาน สอศ. ที่เกี่ยวข้องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

>>สถานศึกษาต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ คลิก!!

>>สอศ. และ ป.ป.ช. ร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งจิตสำนึกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ผู้สำเร็จการอาชีวศึก คลิก!!

 

 

print