โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:นายบุญส่ง จำปาโพธิ์) (กำลังดำเนินการปรับปรุง โครงสร้างในส่วนของผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.นายชาญเวช บุญประเดิม

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวณิชย์ อ่วมศรี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ว่าง..

 

นายสิทธิ์ศักดิ์ รัตนพาณิชย์

นายสิทธิ์ศักดิ์ รัตนพาณิชย์

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง


-

ที่ปรึกษาด้านโยบายและแผน

นายสินเธาว์  ชัยสวัสดิ์

นายสินเธาว์  ชัยสวัสดิ์

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

ผอสมอ

นายประชาคม จันทรชิต

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม

ผอ.สอ

นายสานิตย์  นาควัชระ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

นางชไมพร ตุ้มพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ

ผอ.สอ.

นายภานุรุจ กลิ่นโพธิ์ (รักษาราชการแทน)

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

นายพีรพล พูลทวี

นายพีระพล พูลทวี

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา

ผอสสอ

นางปัทมา วีระวานิช

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ผอสมอ

นายประชาคม จันทรชิต

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผอสำนักวิจัย

ดร.มงคลชัย สมอุดร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผอ.ตรวจสอบภายใน

นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ผอ.ศทอ

นายศิริชัย จำเนียรสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

ผอศพก

นางกฤติทร  สุขกมล

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผอศพต

นายสักรินทร์ สันหมุด

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์