ยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติสู่ความสำเร็จ

ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ 2558

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 .เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

มาตรการ

1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7. การสร้างและกระจายโอกาส
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซี่ยนและต่างประเทศ
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย์

ข้อบัญญัติสู่ความสำเร็จ

 • "ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจำ
 •  นำภาพลักษณ์ที่ดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหาร
 •  ประสานเครือข่าย                      ขยายทวิภาคี
 •  ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
 •  เยี่ยมห้องเรียนสม่ำเสมอทั่วหน้า   พัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จ"
 1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
 2. พัฒนาครูและองค์กร
 3. เน้นสอนระบบทวิภาคี
 4. นำสิ่งดีดีสู่สังคม
 5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
 6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
 7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี
 8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
 9. เน้นทำงานประสานชุมชน
 10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ