อุบลราชธานี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุบลราชธานี

1.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ที่อยู่:5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 0-4525-4529, 0-4525-5047

โทรสาร:0-4526-1077

Website:http://www.utc.ac.th

Email: utcubon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ที่อยู่:377 ถ.โชคชัยเดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์: 045-362098

โทรสาร:0-4536-2098

Website:http://www.dtec.ac.th

Email: -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช.การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจสถานพยาบาล ไฟฟ้ากำลัง โยธา

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ที่อยู่:410 ถ.พรมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 0-4524-5294, 0-4525-4654

โทรสาร:0-4524-5294

Website:http://www.uvc.ac.th/

Email: uvc_internet@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ที่อยู่: 117 หมู่ 7 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 0-4534-4292

โทรสาร:0-4531-9888

Website:http://www.uboncat.ac.th/

Email: agri.ubon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

5.วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ที่อยู่:35 ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์: 0-4524-4754

โทรสาร:0-4524-4755

Website:http://www.sarapadchang.com/

Email: webmaster@sarabadchangubon.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6.วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 

วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล (ชื่อเดิม)

ที่อยู่: 11 หมู่ 10ถ.อุบล-ตระการ กม.40 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์: 0-4542-7532

โทรสาร: 0-4542-7531

Website: http://www.tkc.ac.th/

Email: trakantec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

7.วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ

ที่อยู่: หมู่ 5 บ้านโนนสูง ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

โทรศัพท์: 0-4542-8035-6

โทรสาร: 0-4542-8035

Website:http://www.kricec.ac.th/

Email: khemarat39@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

8.วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ที่อยู่:187 หมู่ 7 ถ.วาริน-กันทรลักษณ์ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์: 0-4526-7124

โทรสาร:0-4585-4087

Website:http://www.wariniec.ac.th/

Email: info.warinice@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

9.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร(ชื่อเดิม) เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ที่อยู่:อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

โทรศัพท์: 0-4544-1633

โทรสาร:0-4544-1633

Website: http://www.utc.ac.th

Email: www.phiboon1@hotmail.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส.-