อุทัยธานี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุทัยธานี

1.วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

ที่อยู่:58 หมู่ 2 ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์: 0-5651-1582

โทรสาร:0-5651-1901

Website:http://www.uthai.ac.th/

Email:utc_9@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

ที่อยู่: 27 หมู่5 ถ.อุทัยธานี-ทัพทัน ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์: 056 982621

โทรสาร:056 982622

Website:http://www.utac.ac.th

Email: www.utac.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
  • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์

3.วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี

ที่อยู่:45 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง กม.2 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

โทรศัพท์: 0-5697-0097

โทรสาร:0-5697-0096

Website:http://www.uthaipoly.ac.th/

Email: -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ