อุตรดิตถ์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุตรดิตถ์

1.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

ที่อยู่:81 หมู่ 2 ถ.พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์: 0-5541-2917, 0-5541-1241

โทรสาร:0-5541-1241

Website:http://www.uttc.ac.th/

Email: thunya_r2011@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

ที่อยู่:9 ถ.แปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์: 0-5541-1221

โทรสาร:0-5541-2814

Website:http://www.uttvc.ac.th/uttvc/newweb/index.php

Email:uttvc@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ , ผ้าและเครื่องแต่งกาย , พณิชยการ , ศิลปกรรม , อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

3.วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ที่อยู่:17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์: 0-5541-6879,0-5544-4050

โทรสาร:0-5544-4050

Website:http://www.upc.ac.th/

Email:upc.ac.th@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

4.วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ที่อยู่:154 หมู่ 1 ถ.พิชัย-บ้านแก่ง ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

โทรศัพท์: 0-5583-2043

โทรสาร:0-5583-2043 ต่อ18

Website:http://www.picc.ac.th/

Email:phichai@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

5.วิทยาลัยการอาชีพฟากท่า

ที่อยู่:หมู่ 9 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

โทรศัพท์: รอข้อมูล

โทรสาร:รอข้อมูล

Website:รอข้อมูล

Email:รอข้อมูล

รอข้อมูล

  • รอข้อมูล
  • รอข้อมูล