อุดรธานี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุดรธานี

1.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ที่อยู่:3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์: 0-4222-1538, 0-4224-8592

โทรสาร:0-4224-6038

Website:http://www.udontech.ac.th/

Email: wepmaster@udontech.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

ที่อยู่:7 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

โทรศัพท์: 0-4229-5254, 0-4220-7679

โทรสาร:0-4229-5254, 0-4220-7679 ต่อ 116

Website:http://www.kutcudon.ac.th/

Email:kutcudon@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ที่อยู่:8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์: 0-4224-6690, 0-4222-3241

โทรสาร:0-4224-3236

Website: http://www.udvc.ac.th

Email:udoncbat@windowslive.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อาหารและโภชนาการ

4.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี

ที่อยู่: 88 หมู่ 14 บ้านโคกน้อย ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150, ตู้ ปณ.234 ปณจ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์: 0-4225-1407

โทรสาร:0-4225-1406

Website:http://www.udcbat.ac.th/

Email: udoncbat@windowslive.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

ที่อยู่: 106 หมู่ 11 บ้านดงเจริญ ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์: 0-4226-6104

โทรสาร:0-4226-6103

Website: http://www.udcat.ac.th

Email: kasetudon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช.เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

6.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

ที่อยู่:137 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์: 0-4222-1170

โทรสาร:0-4224-1911

Website:http://www.uptech.ac.th/

Email:uptech@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

7.วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ที่อยู่:301 ถ.มิตรภาพ (อุดร-ขอนแก่น) ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370

โทรศัพท์: 0-4233-1988, 0-4220-0577

โทรสาร:0-4233-1988, 0-4220-0577 

Website:http://www.kwice.ac.th

Email:kwicec.ac.th@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

8.วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ที่อยู่:417 หมู่ 1 ถ.บริบาลภูมิเขตต์ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

โทรศัพท์: 0-4228-2133

โทรสาร:0-4228-1583

Website:http://www.bec.ac.th/

Email: banphue@bec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

9.วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ที่อยู่:572 หมู่ 6 ถ.หนองหาน-กุมภวาปี ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

โทรศัพท์: 0-4226-1289

โทรสาร:0-4226-1289

Website:http://www.nonghan.ac.th

Email: nonghan_edu@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง