อ่างทอง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอ่างทอง

1.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

ที่อยู่: 2 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

โทรศัพท์: 0-3561-1656, 0-3562-5158

โทรสาร:0-3561-1726

Website:http://www.attc.ac.th/

Email: chanin_at@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

ที่อยู่: 66 หมู่ 4 ถ.เสนา-ท่าช้าง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

โทรศัพท์: 0-3563-2123

โทรสาร:0-3562-2363

Website:http://www.viset.ac.th/

Email:viset@viset.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การบัญชี เครื่องกล

3.วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

ที่อยู่:53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

โทรศัพท์: 0-3569-1848,0-3569-1087

โทรสาร:0-3569-1848

Website: http://www.phothong.ac.th

Email: bee255488@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช.เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี การเลขานุการ เครื่องกล