สุราษฎร์ธานี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่:143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์: 0-7727-2168

โทรสาร:0-7727-2973

Website: http://www.srtc.ac.th/

Email: msrtc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ยาง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ (เดิมเป็น วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2)

ที่อยู่:191 หมู่ 7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160

โทรศัพท์: 0-7728-7149

โทรสาร:0-7728-7149

Website:http://www.stc2.ac.th/

Email: tachnic2_windowslive.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่:456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์: 0-7728-2001, 0-7728-4499

โทรสาร:0-7727-2631

Website:http://www.svc.ac.th/

Email: svcvec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิจิตรศิลป์ สปาและความงาม อาหารและโภชนาการ

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่:43 หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250

โทรศัพท์: 0-7739-9079

โทรสาร:0-7739-9264

Website:http://www.suratatc.ac.th

Email:suratatc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

5.วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่:392 หมู่ 4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์:0-7728-8360

โทรสาร:0-7728-7577

Website:http://www.srptc.moe.go.th/

Email: suratpoly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

6.วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ที่อยู่:221 หมู่ 1 บ้านดอนหลวง ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110

โทรศัพท์: 0-7743-5386,0-7743-5387

โทรสาร:0-7743-1593

Website:http://www.cicc.ac.th

Email: chaiya_cec@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

8.วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ที่อยู่:1 หมู่ 5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

โทรศัพท์: 0-7736-6737,0-7736-6756

โทรสาร:0-7736-3154 ต่อ 105, 0-7725-7248

Website:http://www.wcc.ac.th/

Email: www.wcc.ac.th@live.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

7.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย

ที่อยู่:หมู่ 1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84190

โทรศัพท์: รอข้อมูล

โทรสาร:รอข้อมูล

Website:รอข้อมูล

Email: รอข้อมูล

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • รอข้อมูล
 • รอข้อมูล