สุโขทัย

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสุโขทัย

1.วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ที่อยู่:2/4 หมู่ 5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทรศัพท์: 0-5561-1201,0-5562-0320

โทรสาร:0-5561-1202

Website:http://www.sukhothaitc.ac.th/

Email: sukhothaitc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

ที่อยู่:108 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทรศัพท์: 0-5561-1789

โทรสาร:0-5561-2419

Website:http://www.stvc.ac.th/

Email: wepmaster@stvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

ที่อยู่:16 หมู่ 7 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

โทรศัพท์: 0-5564-1076

โทรสาร:0-5564-1080

Website:http://www.stcat.ac.th

Email: stcat2520@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

4.วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

ที่อยู่:11 หมู่ 13 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

โทรศัพท์: 0-5561-3341, 0-5561-2941

โทรสาร:0-5561-3200

Website:http://www.sukhothai-pc.ac.th/

Email:sptc_poly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์

5.วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ที่อยู่:362 หมู่ 3 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

โทรศัพท์: 0-5567-5108

โทรสาร:0-5567-5108

Website:http://www.srisat-icec.ac.th

Email:siset_icec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

6.วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ที่อยู่:9 หมู่ 11 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120

โทรศัพท์: 0-5568-3006

โทรสาร:0-5568-3007

Website:http://www.sie.ac.th/

Email:sicec_it@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล