สิงห์บุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสิงห์บุรี

1.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ที่อยู่: 4 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์: 0-3651-1232

โทรสาร:0-3651-1487

Website:http://www.sbtc.ac.th/

Email:sbtc_data@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

ที่อยู่:49 หมู่ 1 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140

โทรศัพท์: 0-3659-7456

โทรสาร:0-3659-7515

Website:http://www.singtc2.ac.th/

Email:singtc2@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ที่อยู่:643 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์: 0-3651-2515

โทรสาร:0-3651-1244

Website:http://www.singburivc.ac.th

Email:singvc@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส.การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

ที่อยู่: 94 หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์: 0-3651-1360

โทรสาร:0-3652-0497

Website:http://www.kasetsing.ac.th

Email:singburiatc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

5.วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

ที่อยู่:91 หมู่ 2 ถ.อินทร์บุรี-หนองสุ่ม ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110

โทรศัพท์: 0-3650-5159

โทรสาร:0-3650-5159

Website:http://www.icc.ac.th/

Email:inburi05@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง