สระบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสระบุรี

1.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ที่อยู่: 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์: 0-3621-1122, 0-3622-0236

โทรสาร:0-3621-2096

Website:http://www.sbt.ac.th/

Email: www.sbt.ac.th/

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ที่อยู่:66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180

โทรศัพท์: 0-3634-4088,0-3634-4673

โทรสาร:0-3634-4088

Website:http://www.mlt.in.th

Email: www.mlt.in.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา

3.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์

ที่อยู่:ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270

โทรศัพท์: 0-3628-1295

โทรสาร: 0-3633-1004

Website:http://www.tl.ac.th/

Email: www.tl.ac.th/

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

4.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ที่อยู่:555 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์: 0-3621-1016

โทรสาร:0-3622-1222

Website:http://www.rsc.ac.th

Email: info@rsc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ

5.วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ที่อยู่:5/10 ถ.เลี่ยงเมืองสระบุรี-ลพบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์: 0-3622-0263

โทรสาร:0-3622-0128

Website: www.srbpoly.ac.th

Email: srbpoly@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส.การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6.วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ที่อยู่:112 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

โทรศัพท์: 0-3626-6561

โทรสาร:0-3626-8666

Website:http://www.sic.ac.th/

Email: info@sic.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

7.วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ที่อยู่:39 หมู่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

โทรศัพท์: 0-3638-0042

โทรสาร:0-3637-0072

Website:http://www.nci.ac.th/

Email: regis_nci@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา ไฟฟ้ากำลัง