สระแก้ว

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสระแก้ว

1.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ที่อยู่:200 หมู่ 11 ถ.วัฒนา-แซร์ออ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

โทรศัพท์: 0-3726-1535

โทรสาร:0-3726-1675

Website:www.sktc.ac.th

Email:s_sqwer@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปกรรม
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

ที่อยู่:109 หมู่ 10 ถ.รัชตะวิถี ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

โทรศัพท์: 0-3724-3994

โทรสาร: 0-3724-3485,0-3724-3486

Website:http://www.skat.ac.th

Email:sakeao02@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
  • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

3.วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ที่อยู่:104 หมู่ 13 ถ.สระแก้ว-จันทบุรี ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

โทรศัพท์: 0-3725-2066

โทรสาร: 0-3725-2066

Website:http://main.wangcc.ac.th

Email: pong0147@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์