สมุทรสงคราม

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสมุทรสงคราม

1.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ที่อยู่:89 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์: 0-3471-1440

โทรสาร:0-3471-1470

Website:http://www.sstc.ac.th

Email:sstc@sstc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ที่อยู่:122 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์: 0-3471-6343

โทรสาร:0-3471-6343

Website:http://www.ssptc.ac.th

Email:ssptc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสริมสวย
  • ระดับ ปวส.การตลาด เครื่องกล

3.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

ที่อยู่:1/1 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110

โทรศัพท์: 0-3471-7375,0-3474-9140

โทรสาร:0-3471-7375

Website:www.ampawa.ac.th

Email:www.ampawa.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง