สมุทรปราการ

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสมุทรปราการ

1.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ที่อยู่:336 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 0-2323-9009,0-2323-9680

โทรสาร:0-2323-9010

Website:http://www.sptc.ac.th/

Email: technic@sptc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

ที่อยู่:259 หมู่ 8 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

โทรศัพท์: 0-2707-1944

โทรสาร:0-2707-1944

Website:http://www.kat.ac.th

Email:ksp259@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ที่อยู่:274 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์: 0-2395-3935, 0-2395-4055

โทรสาร:0-2395-3935, 0-2395-4055 ต่อ 118

Website:http://www.spkpoly.ac.th/

Email: p_samutprakan@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสริมสวย
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด

4.วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

ที่อยู่:143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์: 0-2453-7847

โทรสาร:0-2819-5277

Website:www.prasamutjd.ac.th

Email:prasamutjd@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์