สตูล

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสตูล

1.วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ที่อยู่:217 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000

โทรศัพท์: 0-7471-1107, 0-7472-4237

โทรสาร:0-7471-1110

Website:http://www.sttc.ac.th/

Email: technicsatun@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

ที่อยู่:4 หมู่ 2 ถ.ประชานุเคราะห์ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130

โทรศัพท์: 0-7479-1013

โทรสาร:0-7479-1013

Website:http://www.lc.ac.th

Email: lc_vec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

3.วิทยาลัยการอาชีพละงู

ที่อยู่:43 หมู่ 14 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110

โทรศัพท์: 0-7472-2438

โทรสาร:0-7472-2488

Website:www.lc.ac.th

Email: lc_vec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่อง