สงขลา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสงขลา

1.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ที่อยู่:7 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์: 0-7421-2300

โทรสาร:0-7421-2301

Website:http://www.htc.ac.th/

Email:-

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช.การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ที่อยู่:87 ถ.หาดใหญ่-จะนะ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

โทรศัพท์: 0-7447-7292, 0-7431-8428

โทรสาร:0-7447-7292, 0-7431-8428

Website: www.chanatc.ac.th

Email: info@chanatc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช.การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ที่อยู่:74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์: 0-7431-1202, 0-7431-3080

โทรสาร:0-7431-3512

Website: /www.songkhlavc.ac.th

Email: thesvc@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีความงาม เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ธุรกิจรับจัดงาน วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมอาหาร

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ที่อยู่: 142/44 หมู่3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

โทรศัพท์: 0-7438-9118

โทรสาร:0-7438-9118

Website:http://www.scat.ac.th

Email:kaset_sk@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

5.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

ที่อยู่:57/7 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

โทรศัพท์: 0-7438-0312

โทรสาร:0-7433-3525

Website: www.tfc.ac.th

Email: tfc27@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. แปรรูปสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ระดับ ปวส. การควบคุมเรือประมง แปรรูปสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

6.วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ที่อยู่: 11 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์: 0-7431-1590

โทรสาร: 0-7431-1074

Website: http://www.spc.ac.th/

Email: singha_skpt@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

7.วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ที่อยู่:1456 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์: 0-7423-2036, 0-7423-0844

โทรสาร:0-7424-6945

Website:http://www.lpt.ac.th

Email:info@lpt.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง

8.วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ที่อยู่: 22 หมู่ 1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160

โทรศัพท์: 0-7437-1805

โทรสาร:0-7434-1715

Website:http://www.nathawee.ac.th

Email:nathawee@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

9.วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

ที่อยู่: 60 หมู่ 7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190

โทรศัพท์: 0-7430-4192

โทรสาร:0-7430-4192

Website:http://www.pakho.ac.th

Email:pakho.ac@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส.การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

10วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร)

ที่อยู่:105/4 หมู่ 7 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330

โทรศัพท์: 0-7448-4342

โทรสาร:-

Website: www.stmc.ac.th

Email: stmc22@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -