สกลนคร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสกลนคร

1.วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ที่อยู่: 219 หมู่ 11  ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์: 0-4271-0201-3

โทรสาร: 0-4297-0220,0-4297-0204

Website: http://www.zzz.sakontech.com

Email: www.techdakon.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ที่อยู่: 448 หมู่ 9 ชุมชนนาอ้อย ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์: 0-4273-2688

โทรสาร:0-4273-3149

Website: www.sknk-ptc.ac.th

Email:-

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ เสริมสวย
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ที่อยู่: 784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

โทรศัพท์: 0-4272-1991

โทรสาร:0-4272-1992

Website:http://www.swicec.ac.th/

Email: tabian_2555@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

4.วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

ที่อยู่: 58 หมู่ 6 บ้านนาซอน ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130

โทรศัพท์: 0-4274-6302

โทรสาร:0-4274-6302

Website:http://www.pannanicec.ac.th

Email:phanna_center@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่อง