ศรีสะเกษ

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดศรีสะเกษ

1.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ที่อยู่: 319 หมู่ 8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์: 0-4561-2886, 0-4563-1369

โทรสาร: 0-4561-2698

Website: http://www.sisat.ac.th

E-mail : sisatt@sisat.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคการหล่อ เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปทส. เครื่องกล เทคนิคการผลิต

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ที่อยู่: 91 หมู่ 8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์: 0-4561-2934

โทรสาร: 0-4561-3438

Website: http://www.sskcat.ac.th/

E-mail : scat543@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวรักษ์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

3.วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ที่อยู่: 65 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์: 0-4561-1899

โทรสาร: 0-4561-1879

Website: http://www.sipotec.ac.th

E-mail : sisaketrally@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

4.วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

ที่อยู่: 358 หมู่8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์: 0-4561-1991

โทรสาร: 0-4561-3998

Website: http://www.sicc.ac.th/

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5.วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์)

ที่อยู่:82 หมู่ 1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

โทรศัพท์: 0-4581-1050

โทรสาร:0-4581-1052

Website:http://www.ktl.ac.th/

E-mail : nontaphat4421@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6.วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

ที่อยู่: 153 หมู่ 8 ถ.ขุนหาญ-สำโรงเกียรติ์ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

โทรศัพท์: 0-4563-7411

โทรสาร:0-4563-7411

Website:http://www.khicec.ac.th

E-mail :khunhan04@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้า

7.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

ที่อยู่: -

โทรศัพท์: -

โทรสาร:-

Website:-

E-mail :-

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -

8.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

ที่อยู่: -

โทรศัพท์: -

โทรสาร:-

Website:-

E-mail :-

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -