เลย

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดเลย

1.วิทยาลัยเทคนิคเลย

ที่อยู่: 272 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

โทรศัพท์: 0-4281-1591, 0-4281-5045

โทรสาร: 0-4281-2568 ต่อ 107

Website: http://www.loeitech.ac.th/

E-mail : loei@loeitech.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ที่อยู่: 272 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

โทรศัพท์: 042-811-591, 042-815044

โทรสาร: 042-812-568

Website: http://www.loeitech.ac.th

E-mail : loeitech@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ

3.วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

ที่อยู่: 231 หมู่ 1 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

โทรศัพท์: 0-4207-8123

โทรสาร: 0-4283-08124

Website: http://www.dansai.ac.th/

E-mail : dansaiit@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง

ที่อยู่: 188 หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

โทรศัพท์: 0-4285-0879

โทรสาร: 0-4285-0162

Website: http://www.wic.ac.th/

E-mail : wangsaphung@wic.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด