ลพบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดลพบุรี

1.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ที่อยู่: 323 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์: 0-3641-1083, 0-3641-2328

โทรสาร: 0-3641-1666

Website: http://www.lbtech.ac.th/

E-mail : lopburi@lbtech.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

ที่อยู่: 205 หมู่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

โทรศัพท์: 0-3642-6608,0-3642-6565

โทรสาร: 0-3642-6608

Website: http://lbtech2.ac.th

E-mail : lopburi02@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

ที่อยู่: 139 หมู่ 6 ถ.สระแก้ว-ป่าหวาย อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์: 0-3662-6242, 0-3642-1245

โทรสาร: 0-3642-1245

Website: http://www.lbvoc.ac.th/

E-mail : lbvoc.th@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมอาหาร

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

ที่อยู่: 26 หมู่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140

โทรศัพท์: 0-3649-1370, 0-3663-9312

โทรสาร: -3649-1370, 0-3663-9312

Website: http://www.kasetlopburi.ac.th/

E-mail : kasetlopburi@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์

5.วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

ที่อยู่: 100 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์: 0-3642-0950

โทรสาร: 0-3642-4929

Website: www.lpc.ac.th

E-mail : lopburi07ptc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6.วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง

ที่อยู่: 343 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120

โทรศัพท์: 0-3642-6672, 0-3642-6673

โทรสาร: 0-3642-6672 ต่อ 1

Website: http://www.khohsamrongicec.ac.th

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

7.วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

ที่อยู่: 221 หมู่ 1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

โทรศัพท์: 0-3646-2050

โทรสาร: 0-3646-2050

Website: http://chaibadan.ac.th

E-mail : padmook@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้า