ราชบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดราชบุรี

1.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ที่อยู่: 433 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3233-7228, 0-3233-8544 ต่อ 110

โทรสาร: 0-3233-7477

Website: http://www.rtc.ac.th/

E-mail : itc_rat@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ การออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2

ที่อยู่: 12 หมู่ 2 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทรศัพท์: 0-3229-7119-121, 0-3229-7120

โทรสาร: 0-3229-7122

Website: http://www.rtech2.com

E-mail : technic2@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ที่อยู่: 56/1 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 0-3223-1313, 0-3223-3148

โทรสาร: 0-3223-2628

Website: http://www.technicphotharam.com

E-mail : t_photharam@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เคมีสิ่งทอ เครื่องกล เทคโนโลยีสิ่งทอ พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เคมีสิ่งทอ เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งทอ ไฟฟ้ากำลัง อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ที่อยู่: 63 หมู่7 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 0-3274-0039

โทรสาร: 0-3274-0040

Website: http://www.rbcat.ac.th

E-mail : office@rbcat.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวรักษ์ สัตวศาสตร์

5.วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

ที่อยู่: 1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์: 0-3232-3924, 0-3232-1903

โทรสาร: 0-3232-3924,0-3232-1903 ต่อ 109

Website: www.rptc.ac.th

E-mail : rptc_0650.15@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

6.วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ที่อยู่: หมู่ 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทรศัพท์: 0-3274-3745

โทรสาร: 0-3234-4979

Website: http://www.bpg.ac.th

E-mail : bangpong_ice@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง

7.วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ที่อยู่: 153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

โทรศัพท์: 0-3271-1000, 0-3222-8170 ต่อ 101,103

โทรสาร: 0-3271-1001

Website: www.ptcc.ac.th

E-mail : paktho06@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี