ระยอง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดระยอง

1.วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ที่อยู่: 86/13 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์: 0-3861-0152

โทรสาร: 0-3887-0717

Website: www.technicrayong.ac.th

E-mail : techrayong01@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เคมีอุตสาหกรรม เครื่องกล เครื่องมือวัดและควบคุม เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ปิโตรเคมี อาหารและโภชนาการ

2.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ที่อยู่: 11 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120

ที่ติดต่อ: ตู้ ปณ.9 ปณจ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

โทรศัพท์: 0-3889-2039

โทรสาร: 0-3889-2292

Website: http://www.bktech.ac.th/

E-mail : bankhai@chaiyo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

ที่อยู่: 234 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์: 0-3803-4657

โทรสาร: 0-3803-4657,0-3803-4658

Website: http://www.technicmaptaphut.ac.th/

E-mail : www.rayong03@vec.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

4.วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ที่อยู่: 2 ซ.สารพัดช่าง ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

โทรศัพท์: 0-3868-5383

โทรสาร: 0-3869-1829

Website: http://rayongpoly.ac.th

E-mail : rayongpoly@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5.วิทยาลัยการอาชีพแกลง

ที่อยู่: 333 หมู่ 8 ซ.เขาไม้แก้ว ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

โทรศัพท์: 0-3899-2022

โทรสาร: 0-3867-4991

Website: http://klangvec.ac.th

E-mail : klang05@windowslive.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล
  • ระดับ ปวส. -