ร้อยเอ็ด

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดร้อยเอ็ด

1.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ที่อยู่: 1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์: 0-4351-1289

โทรสาร: 0-4351-3039

Website: http://www.retc.ac.th/

E-mail : mailretc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ที่อยู่: 152 ถ.ปัทมานนท์ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

โทรศัพท์: 0-4351-8603

โทรสาร: 0-4351-8603

Website: http://www.swtc.ac.th

E-mail : s_swtc@swtc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ที่อยู่: 115 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์: 0-4351-1430

โทรสาร: 0-4351-1430 ต่อ 132

Website: http://www.rvc.ac.th/

E-mail : inforvc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ

4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

ที่อยู่: 235 หมู่ 4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170

โทรศัพท์: 0-4356-9118

โทรสาร: 0-4356-9118

Website: http://www.rcat.ac.th/

E-mail : kaset101@rcat.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

5.วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ที่อยู่: 177 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์: 0-4351-1602, 0-4351-9808

โทรสาร: 0-4351-3862

Website: http://www.roiet-icec.ac.th

E-mail : icec101@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6.วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ที่อยู่: 60 หมู่ 11 บ้านเกษตร เทศบาลตำบลแวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์: 0-4357-1144

โทรสาร: 0-4357-1026

Website: http://www.pticec.ac.th/

E-mail : www.pticec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

7.วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

ที่อยู่: 231 หมู่ 3 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

โทรศัพท์: 0-4361-1392

โทรสาร: 0-4353-0105

Website: http://kaset.ac.th

E-mail : kaset.ac.th@hotmail.co.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

8.วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

ที่อยู่: 73 หมู่ 1 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

โทรศัพท์: 0-4359-0272

โทรสาร: 0-4359-0192

Website: www.picec.ac.th

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้า