ยะลา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดยะลา

1.วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ที่อยู่: 129 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์: 0-7321-3404, 0-7321-6770

โทรสาร: 0-7321-3404,0-7321-6770

Website: www.ytc.ac.th/

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการโลจิสติกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปทส. เครื่องกล เทคนิคการผลิต

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ที่อยู่: 100 หมู่ 5 บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์: 0-7325-4806

โทรสาร: 0-7325-4803

Website: http://www.yvc.ac.th/

E-mail : info@yvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ พณิชยการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ภาษาต่างประเทศธุรกิจ อาหารและโภชนาการ

3.วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ที่อยู่: 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์: 0-7327-4505-8

โทรสาร: 0-7336-1104-5

Website: www.yalapoly.ac.th

E-mail : yalapoly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง

4.วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ที่อยู่: 2 ถ.วิทยาลัยการอาชีพ 2 เทศบาลตำบลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110

โทรศัพท์: 0-7323-4111,0-7323-4888

โทรสาร: 0-7323-2295

Website: www.bticec.ac.th

E-mail : bticec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

5.วิทยาลัยการอาชีพรามัน

ที่อยู่: 69 ถ.รามัน-บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140

โทรศัพท์: 0-7326-2044,0-7326-2048

โทรสาร: 0-7326-2040

Website: http://www.ramanvoc.moe.go.th/

E-mail : ramanvoc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. -