ยโสธร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดยโสธร

1.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ที่อยู่: 96 หมู่ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

โทรศัพท์: 0-4570-9100,0-4570-9111

โทรสาร: 0-4570-9199

Website: http://www.yt.ac.th

E-mail : yt@yt.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

ที่อยู่: 173 หมู่ 2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130

โทรศัพท์: 0-4573-8016

โทรสาร: 0-4573-8017

Website: http://www.kasetyaso.ac.th

E-mail : kasetyaso2520@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ระดับ ปวส. การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

3.วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ที่อยู่: 285 หมู่ 1 ถ.สวาท-หนองแสง ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

โทรศัพท์: 0-4578-1804

โทรสาร: 0-4578-1804

Website: http://www.licec.ac.th

E-mail : licec.go.th@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์