แม่ฮ่องสอน

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดแม่ฮองสอน

1.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่: 126 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์: 0-5361-1848

โทรสาร: 0-5361-1847

Website: http://www.nawamin.ac.th/

E-mail : ku_mathnawamin@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ที่อยู่: 111 หมู่ 7 บ้านหนองผักหนาม ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

โทรศัพท์: 0-5368-1576

โทรสาร: 0-5368-1576

Website: http://www.msr.ac.th

E-mail : masr_sornpong@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์