มุกดาหาร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดมุกดาหาร

1.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

ที่อยู่: 68 หมู่ 6 ถ.ห้าธันวามหาราช ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

โทรศัพท์: 0-4261-2964,0-4261-2965

โทรสาร: 0-4261-2964

Website: http://www.mec.ac.th/

E-mail : panya.mun@vec.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

ที่อยู่: 119 หมู่ 1 ถ.ชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130

โทรศัพท์: 0-4263-8197

โทรสาร: 0-4263-8197

Website: http://www.nk-icc.ac.th

E-mail : mukdahan02@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

ที่อยู่: บ้านตาลใหม่ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120

โทรศัพท์: 0-4261-2964, 0-4261-2965

โทรสาร: 0-4261-2964

Website: http://www.dontantm.ac.th

E-mail : dontantm@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. -
  • ระดับ ปวส. -