มหาสารคาม

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดมหาสารคาม

1.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

ที่อยู่: 460 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 0-4371-1403

โทรสาร: 0-4372-2010

Website: http://www.mtc.ac.th/

E-mail : sarabanmtc@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปทส. เครื่องกล เทคนิคการผลิต

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ที่อยู่: 579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 0-4371-1371

โทรสาร: 0-4372-1865

Website: http://www.mvc.ac.th/

E-mail : info@mvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม เสริมสวย อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร การจัดการผลิตภัณฑ์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ

3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

ที่อยู่: 147 หมู่ 17 ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 0-4374-6284, 0-4374-6283

โทรสาร: 0-4374-6285

Website: http://www.mcat.ac.th/

E-mail : mcat2550@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี การโรงแรมและบริการ เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

4.วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม

ที่อยู่: 84 หมู่ 6 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์: 0-4397-1203

โทรสาร: 0-4397-1204

Website: http://www.mpc.ac.th

E-mail : mk_mpc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. -

5.วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ที่อยู่: 57 หมู่ 6 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

โทรศัพท์: 0-4379-0457

โทรสาร: 0-4379-0674

Website: http://www.ppice.ac.th/

E-mail : Mahasarakham04@vec.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

6.วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม 

(ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม)

ที่อยู่: 142 หมู่ 7 ถ.วาปีปทุม-จตุรพักตร์พิมาน ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

โทรศัพท์: 0-4379-8380

โทรสาร: 0-4379-8622

Website: http://www.wapee.ac.th

E-mail : wapee40@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ