แพร่

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดแพร่

1.วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ที่อยู่: 5 ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์: 0-5451-1142,0-5452-2119

โทรสาร: 0-5451-1811

Website: http://www.technicphrae.ac.th/

E-mail : tecphrae@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง สำรวจ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

ที่อยู่: 4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์: 0-5451-1286

โทรสาร: 0-5451-1174

Website: http://www.pvc.ac.th/

E-mail : phraevoc@pvc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ

3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

ที่อยู่: 586 หมู่ 8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

โทรศัพท์: 0-5461-3313

โทรสาร: 0-5461-3340

Website: http://www.pcat.ac.th/info/

E-mail : kasetphrae@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร

4.วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่

ที่อยู่: 147 หมู่ 4 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

โทรศัพท์: 0-5454-2882

โทรสาร: 0-5452-1726 ต่อ 103

Website: http://www.pptc.ac.th/

E-mail : ptc_phrae@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. -

5.วิทยาลัยการอาชีพสอง

ที่อยู่: 535 หมู่ 6 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120

โทรศัพท์: 0-5459-1038

โทรสาร: 0-5459-3259

Website: http://www.song.ac.th/

E-mail : song.ac.th@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.วิทยาลัยการอาชีพลอง

ที่อยู่: 94 หมู่ 10 บ้านดอนมูล ถ.บ้านแม่ปาน-บ้านดอนมูล ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150

โทรศัพท์: 0-5458-3117

โทรสาร: 0-5458-3117

Website: http://www.lic.ac.th/

E-mail : longtech@lic.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์