เพชรบูรณ์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดเพชรบูรณ์

1.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

ที่อยู่: 212 ถ.สมัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์: 0-5671-1455,0-5671-2138

โทรสาร: 0-5671-1455,0-5671-2138 ต่อ 102

Website: http://www.pbntc.moe.go.th/

E-mail : phettech212@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

ที่อยู่: 157 หมู่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

โทรศัพท์: 0-5691-3076

โทรสาร: 0-5691-3077

Website: http://www.pbcat.ac.th

E-mail : pbcat2009@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์

3.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ที่อยู่: 60 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์: 0-5672-0395

โทรสาร: 0-5672-1524

Website: http://www.polyphet.ac.th/

E-mail : polyphet@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. เครื่องกล

4.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ที่อยู่: 100 หมู่ 5 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

โทรศัพท์: 0-5675-3049

โทรสาร: 0-5675-3097

Website: http://www.wicec.ac.th/

E-mail : admin@wicec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

5.วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ที่อยู่: 115/3 หมู่ 13 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150

โทรศัพท์: 0-5676-1552

โทรสาร: 0-5676-1711

Website: http://www.chondaen.ac.th/

E-mail : info40@chondaen.mail.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์