เพชรบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดเพชรบุรี

1.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ที่อยู่: 115 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์: 0-3242-5432, 0-3242-5705

โทรสาร: 0-3242-5705 ต่อ 105

Website: http://www.pbtc.ac.th/

E-mail : plan@technicphet.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ที่อยู่: 300 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์: 0-3242-5557, 0-3242-7021

โทรสาร: 0-3242-5557 ต่อ 111

Website: http://www.pbpvc.ac.th/

E-mail : pvc_phet@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อาหารและโภชนาการ

3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ที่อยู่: 59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

โทรศัพท์: 0-3259-4070, 0-3259-4071

โทรสาร: 0-3259-4070 , 0-3259-4071 ต่อ 111

Website: http://www.pkaset.net/

E-mail : pkaset@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์

4.วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

ที่อยู่: 93 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์: 0-3248-8058

โทรสาร: 0-3248-8060

Website: http://www.phetpoly.ac.th/

E-mail : phetpoly@phetpoly.mail.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. -

5.วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

ที่อยู่: 106 หมู่ 5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140

โทรศัพท์: 0-3244-7597

โทรสาร: 0-3244-7597

Website:http://www.kycec.ac.th/

E-mail : master@kycec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง

6.วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ที่อยู่: 106/1 หมู่ 9 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150

โทรศัพท์: 0-3258-6488, 0-3258-6489

โทรสาร: 0-3258-6489

Website: http://www.bicec.ac.th/

E-mail : banlat@bicec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

7.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 จากเดิมเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล

ที่อยู่: 62 หมู่ 6 บ้านหนองจันทร์ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

โทรศัพท์: 0-3772-461

โทรสาร: 0-3277- 2461

Website: http://www.kkwtech.ac.th

E-mail : phetchaburi07@vec.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -