พิษณุโลก

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดพิษณุโลก

1.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ที่อยู่: 2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 0-5530-2029, 0-5530-2032

โทรสาร: 0-5530-2030

Website: http://www.pltc.ac.th/

E-mail : boonluec@pltc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้ากำลัง โยธา สำรวจ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ที่อยู่: 149 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมืองด้านใต้ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 0-5527-8618

โทรสาร: 0-5527-8618

Website: http://202.143.163.125

E-mail : sktc_pltc@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล , เทคนิคการผลิต , ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

ที่อยู่: 60 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 0-5525-8570

โทรสาร:0-5525-1346

Website: http://www.plvc.ac.th/

E-mail : plvca@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ

4.วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

ที่อยู่: 410 หมู่ 1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 0-5533-7551

โทรสาร: 0-5533-7553

Website: http://www.bpcc.ac.th/

E-mail : bungphra_pl@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

ที่อยู่: 99 หมู่ 1 ถ.ปราบไตรจักร ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: 0-5525-2034

โทรสาร: 0-5525-2034

Website: http://202.143.133.18

E-mail : plkpoly@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. -

6.วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ที่อยู่: 179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120

โทรศัพท์: 0-5536-3095

โทรสาร: 0-5536-3095 ต่อ 15, 0-5536-3207

Website: http://ntic.ac.th

E-mail : nakhonthaimail@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์