พัทลุง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดพัทลุง

1.วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ที่อยู่: 248 ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

โทรศัพท์: 0-7461-3066,0-7461-5505

โทรสาร: 0-7461-3052

Website: http://www.ptl.ac.th/

E-mail : vishnuptl@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การเงินและการธนาคาร การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

ที่อยู่: 265 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93000

โทรศัพท์: 0-7461-3066

โทรสาร: 0-7461-3052

Website: http://www.ptl.ac.th/

E-mail : ptc2itc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -

3.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

ที่อยู่: 221 หมู่ 15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

โทรศัพท์: 074-610-475-6, 074-461-047-6

โทรสาร: 0-7461-8056 ต่อ 100, 0-7461-8057 ต่อ 100

Website: http://www.kasetpt.ac.th

E-mail : kasetpt@pt.mail.go.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์

4.วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง

ที่อยู่: 5 ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

โทรศัพท์: 0-7461-4046

โทรสาร: 0-7461-1640

Website: http://www.ptlpoly.ac.th/

E-mail : ptlpoly_sarabun@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5.วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ที่อยู่: 210 หมู่ 6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140

โทรศัพท์: 0-7469-7185, 0-7469-7466

โทรสาร: 0-7469-7467

Website: http://www.bkf.ac.th

E-mail : bangkaew_pl05@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

6.วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน

ที่อยู่: 214 หมู่ 6 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110

โทรศัพท์: 0-7461-7187, 0-7461-7198

โทรสาร: 0-7461-7163

Website: http://www.knicec.ac.th/

E-mail : knicec.vec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์