พะเยา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดพะเยา

1.วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ที่อยู่: 355 หมู่ 11 ถ.สนามกีฬา ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์: 0-5488-7200 ต่อ 34,0-5488-7199

โทรสาร: 0-5448-7198

Website: http://www.phayaotc.ac.th/

E-mail : technicphayao@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ที่อยู่: 1 หมู่ 6 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์: 0-5448-3055

โทรสาร: 0-5448-3054

Website: http://www.geocities.com/phayaoatc

E-mail : phayao_02@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์
  • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร

3.วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ

ที่อยู่: 141 หมู่ 10 ถ.เชียงคำ-ปง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

โทรศัพท์: 0-5488-3510

โทรสาร: 0-5488-3510

Website: http://www.ckec.ac.th

E-mail : dovecchiang@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้(เดิมเป็น วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้)

ที่อยู่: 69 หมู่ 10 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

โทรศัพท์: 0-5448-3410, 0-5448-3411

โทรสาร: 0-5448-3410

Website: http://www.ctc.ac.th/

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

5.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

ที่อยู่: 135 หมู่ 6 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140

โทรศัพท์: 0-5448-3730

โทรสาร: 0-5448-3731

Website: http://www.pongtechno.ac.th

E-mail : pongcollege@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. -
  • ระดับ ปวส. -